ගොසිප්

bat man හදිස්සියේ ලංකාවේ ගමකින් මතුවෙයි!

වෙස් ගනිමින් සිදුකල ඡායාරූප

Batmanට සමාන ලෙස වෙස් ගනිමින් සිදුකල ඡායාරූප පෙළක් මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍ය යේ සැරි සරනවා.

මේ එම ඡායාරූප පෙලයි….