අය වැය 2021

ස්වයං රැකියා දායක විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් හදුන්වාදීමට කටයුතු කෙරේ

ස්වයං රැකියා, ඇගළුම්, සංචාරක, වැවිලි ඇතුළු ක්ෂේත්‍ර රාශියක සේවකයන් වෙනුවෙන් දායක විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක්
Read More »
1 2 3 5