පලා පල

වියදම් පක්ෂය ඉහල යයි. රැකියා ස්ථානයේ උසස් නිලධාරීන්ගේ ප්‍රසාදයට ලක් වේ. සතුරු කරදර නිමාවට පත් වේ. අධ්‍යාපන කටයුතුවලට ශුභදායකයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවලින් ලාභ උපයා ගනී. ලැබීමට ඇති ණය මුදලක් හිමි වේ. පොළොව සම්බන්ධ කටයුතුවලින් වාසි ලැබේ.

අද දවසේ ඔබේ ලග්නයට කොහොමද?


2021 සැප්තැම්බර් මස 10 වැනි සිකුරාදා

රාහු කාලය දිවා 10.36 සිට 12.08 දක්වා රාත්‍රී 10.39 සිට 12.08 දක්වා

ශුභ දිසාව- බස්නාහිර, මරු සිටින දිසාව- ගිනිකොන
Read More »
වියදම් පක්ෂය ඉහල යයි. රැකියා ස්ථානයේ උසස් නිලධාරීන්ගේ ප්‍රසාදයට ලක් වේ. සතුරු කරදර නිමාවට පත් වේ. අධ්‍යාපන කටයුතුවලට ශුභදායකයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවලින් ලාභ උපයා ගනී. ලැබීමට ඇති ණය මුදලක් හිමි වේ. පොළොව සම්බන්ධ කටයුතුවලින් වාසි ලැබේ.

අද ලග්න 6,කට සුබයි

2021 සැප්තැම්බර් මස 07 වැනි අඟහරුවාදා

රාහු කාලය දිවා 03.15 සිට 04.44 දක්වා රාත්‍රී 03.05 සිට 04.34 දක්වා

ශුභ දිසාව- නැගෙනහිර, මරු සිටින දිසාව- බස්නාහිර
Read More »

අද ලග්න 5කට සුබයි

2021 සැප්තැම්බර් මස 03 වැනි සිකුරාදා

රාහු කාලය දිවා 10.38 සිට 12.10 දක්වා රාත්‍රී 10.41 සිට 12.10 දක්වා

ශුභ දිසාව- බස්නාහිර, මරු සිටින දිසාව- ගිනිකොන
Read More »
1 7 8 9 10 11 17