පලා පල

අද දවස ඔබට කොහොමද?

2021 ඔක්තෝබර් මස 05 වැනි අඟහරුවාදා

රාහු කාලය දිවා 02.59 සිට 04.30 දක්වා රාත්‍රී 02.58 සිට 04.28 දක්වා

ශුභ දිසාව- නැගෙනහිර, මරු සිටින දිසාව- බස්නාහිර

Read More »

අද දවස ඔබට කොහොමද?

2021 ඔක්තෝබර් මස 01 වැනි සිකුරාදා

රාහු කාලය දිවා 10.29 සිට 12.00 දක්වා රාත්‍රී 10.30 සිට 12.01 දක්වා

ශුභ දිසාව- උතුර, මරු සිටින දිසාව- ගිනිකොන
Read More »
1 5 6 7 8 9 17