පලා පල

පේන්න ලෙඩක් නෑ | ඒත් නිතරම ඇඟට පණ නෑ | වේදනාවත් වැඩියි | අක්මාවේ තෙල් ( Fatty Liver ) දිය කරන හැටි

මිනිස් අක්මාවේ බර කිලෝ ග්‍රෑම් 1.5 කි. එය ශරීරයේ බරින් වැඩි විශාලතම ඉන්ද්‍රියයි. එමගින් ශරීරයට විශාල කාර්ය
Read More »