පලා පල

එක පැත්තක ඉබ්බෙක් තියලා තව පැත්තක ගෙම්බෙක් තිබ්බට වාස්තු දෝෂ නැතිවෙන්නෙ නෑ

වැල්වටාරම් නැතුව කෙළින්ම කතාව පටන් ගමුකෝ. මම අද කතා කරන්නේ ගෙබිම් ශාස්ත්‍රය ගැන. ඒ කියන්නේ නිවසක් සෑදීමට
Read More »
1 11 12 13 14 15 17