ප්‍රධාන පුවත

QR Code එකට යළි ලියාපදිංචි වෙන්න කියයි

අද සිට තෙල් QR ක්‍රමයට

ජාතික ඉන්ධන අවසර පත්‍රය හෙවත් QR ක්‍රමවේදය අනුව ඉන්ධන නිකුත් අද (01 වැනිදා) සිට දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක වන බව බලශක්ති අමාත්‍යංශය කියා සිටි.
Read More »

හෙට තෙල් ලබා ගත හැකි ස්ථාන මෙන්න

හෙට(28) දින බස්නාහිර පළාත, දකුණු පළාත, සබරගමු පළාත, ඌව පළාත, වයඹ පළාත සහ මධ්‍යම පළාතට ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් ඉන්ධන නිකුත් කරනු ලබන පිරවුම්හල් ලැයිස්තුව
Read More »
හෙට තෙල් ලබා ගත හැකි ස්ථාන මෙන්න

හෙට තෙල් ලබා ගත හැකි ස්ථාන මෙන්න

බස්නාහිර පළාතේ හෙට(26) දින සිට ලබන 31 වන්දා දක්වා ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් ඉන්ධන නිකුත් කරනු ලබන පිරවුම්හල් ලැයිස්තුව නිකුත් කර තිබේ.
Read More »
1 16 17 18 19 20 73