ප්‍රධාන පුවත

මංකිපොක්ස් හඳුනාගැනීමේ නිර්ණායක නිකුත් වෙයි

මංකිපොක්ස් හඳුනාගැනීමේ නිර්ණායක නිකුත් වෙයි

වේගයෙන් ලොව පුරා පැතිරී යන 'මංකිපොක්ස්' වසංගතයට මුහුණදීමට සූදානම් වන ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය අංශ විසින් රෝගය නිශ්චය කිරීමේ පරීක්ෂණ ආරම්භ කිරීමට සමගාමීව
Read More »
1 14 15 16 17 18 73