විදේශ රටවල සිටින ශ්‍රී ලාංකික දරුවන්ට උසස් පෙළ හා සාමාන්‍ය පෙළ ලියන්න අවස්ථාවක්

විදේශ රටවල සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ දරුවන්ට අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ හා උ.පෙළ විභාග වලට පිටරටදීම පෙනීසිටීමට අවස්ථාව සලසන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා සඳහන්
Read More »