කල්මුණේ සයින්දමර්දු පිපිරීම සිදුවූ ස්ථානයෙන් මළ සිරුරු 15ක් සොයාගැනේ

කල්මුණේ සයින්දමර්දු ප්‍රදේශයේ ඊයේ (26) රාත්‍රීයේ පිපිරීම සිදුවු ස්ථානයේ තිබී පුද්ගල මළ සිරුරු 15 ක් හමුව තිබේ.
Read More »