අතන මෙතන

හුදකලාව අමතක කර උපන්දින පාටියක් දාලා

හුදකලාව අමතක කර උපන්දින පාටියක් දාලා

මඩකලපුව මුලස්ථාන පොලිස් වසමේ කොට්ටමුනේ සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක කොට්ඨාශයේ හුදකලා නිතිය උල්ලඝනය කර උපන් දින සාදය පැවෙත්වූ තරුණයකු අඩංගුවට ගෙන ඇත.

පොලිසියට ලැබුණු තොරතුරක් මත මෙම වැටලීම සිදු කර ඇති අතර එම උත්සවයට සහභාගිවූවන් වැඩි පිරිසක් මුඛ ආවරණ පැළඳ නොසිටි බව සෞඛ්‍ය බලධාරීන් පවසයි.

උපන් දින උත්සවයට සභභාගිවුවන් 25 දෙනකු නිරෝධායනයට යොමු කර තිබේ.

උත්සවයට සංවිධානය කල පුද්ගලයා ඇතුළු සියලු දෙනාට පි. සි. ආර්. පරීක්ෂණය සිදු කළ බව සෞඛ්‍ය බලධාරීන් පවසයි.