අය වැය 2021

සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල පුළුල් කිරීමට මිලියන 18000ක අතිරේක ප්‍රතිපාදන

සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල පුළුල් කිරීම සදහා රුපියල් මිලියන 18000ක අතිරේක ප්‍රතිපාදන වෙන්කරනවා. නව රක්ෂණ ක්‍රමයක් හදුන්වාදීමට කටයුතු කරනවා.