අය වැය 2021

සූර්ය බල ව්‍යාපෘති 10,000ක්

ගමට බලාගාරයක් ගමට ව්‍යවසායක් වැඩසටහන යටතේ සූර්ය බල ව්‍යාපෘති 10,000ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරනවා.

සූර්ය බලයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන ජල පොම්ප සදහා රුපියල් 150,000ක සහන ණය යෝජනා ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කරනවා.