අය වැය 2021

සියලු ග්‍රාම නිලධාරීන් කොට්ඨාසවලට බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතා

සියලු ග්‍රාම නිලධාරීන් කොට්ඨාස ආවරණය වන පරිදි බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතා ලබාදීම සඳහා දුරකතන සැපයුම්කරුවන්ට අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් සමග සන්නිවේදන කුළුණු සහ පහසුකම් ලබාදීමට සැලසුම් කරනවා.

ගමට සන්නිවේදන වැඩසටහන සමස්ත රටටම ව්‍යාප්ත කිරීමට රුපියල් මිලියන 15,000ක ආයෝජනයක් සිදුකරනවා.

ගාල්ල, කුරුණෑගල, මඩකලපුව, අනුරාධපුර සදහා නව තාක්ෂණ උද්‍යාන නිර්මාණය කරනවා.

සන්නිවේදන කුළුණු ඉදිකිරීමට යෝග්‍ය ඉඩම් විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවට පවරනවා. මෙම වැඩසටහන පරිසර හිතකාමී නව නගර වශයෙන් දියුණු කිරීමට රුපියල් මිලියන 10000ක් වෙන්කරනවා.

ඔන්ලයින් ක්‍රමයට කළමනාකරණය කළ හැකි විශේෂ භාණ්ඩ හා සේවා බද්දක් 2021 අයවැයෙන් යෝජනා කෙරේ. බදු අභියාචන උසාවියක් ස්ථාපිත කිරීමටත් පියවර ගන්නවා.