අය වැය 2021

සම්ප්‍රදායික ගම්මානවලට මිලියන 2000ක අතිරේක ප්‍රතිපාදන

මැටි පිත්තල ලී කැටයම් ආදී සම්ප්‍රදායික ගම්මානවලට රුපියල් මිලියන 2000ක අතිරේක ප්‍රතිපාදන.

කෘෂි භාණ්ඩ ආනයනයේදී විශේෂ ආනයන බද්දක්. ඉදල්, කොසු පොල් ආශ්‍රිත දෑ ගෘහ කර්මාන්ත වශයෙන් දියුණු කිරීමට අවධානය යොමු කරනවා