අය වැය 2021

විදේශිකයන්ට මහල් නිවාස

ශ්‍රී ලංකාවේ නේවාසිකව සේවය කරන විදේශිකයින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ උපයන විදේශ විනිමය හෝ විදේශවල සිය සැපයීම්, ඉපයිම් හෝ ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිට බැංකු ණයවලින් සුපිරි මහල් නිවාස මිලදී ගැනීමට ඉඩ ප්‍රස්ථාව සැලසීමේ යෝජනාවක්.