අය වැය 2021

වාහන අමතර කොටස් ආනයන බදු අඩු කරයි

වාහන අලුත් වැඩියාව හා එකලැස් කිරීමේ කර්මාන්තයට අවශ්‍ය දෑ ආනයනය කිරීමේදී බදු සහන. වාහන අමතර කොටස් සදහා පනවා ඇති ආනයන බදු අඩු කිරීමට යෝජනා කරනවා.