අය වැය 2021

වසර 5ටම සරල බදු

2020 ජනවාරි මාසයේ ක්‍රියාත්මක කළ සරල බදු ක්‍රමය ඉදිරි වසර 5 තුළ නොවෙනස්ව පත්වා ගන්නවා.