අය වැය 2021

වතු කම්කරු වැටුප 1000කින් වැඩි වේ

වතු කම්කරුවන්ගේ දෛනික වැටුප 2021 ජනවාරි 01දා සිට රුපියල් දහස දක්වා වැඩි කිරීමට ද යෝජනා කරනවා.