අය වැය 2021

මොරගහ කන්ද වාරි මාර්ග සැලැස්ම පුළුල් කෙරේ

මොරගහ කන්ද වාරි මාර්ග සැලැස්ම පුළුල් කරනවා. ගිං නිල්වලා වැනි වාරි මාර්ග ව්‍යාපෘති පුළුල් කරනවා. දිස්ත්‍රික්ක 11ක කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ වැව් ප්‍රතිසංස්කරණය කරනවා.

ගංගා වෙත අවිධිමත් අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම් නවතා දැමීමට කටයුතු කරනවා.

නව ජල යෝජනා ක්‍රම සදහා රුපියල් ට්‍රිලියනක ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරනවා.

අලුතින් පවුල් ලක්ෂ 35කට ජලය ලබාදීමට සැලසුම් සකස් කර තිබෙනවා. නව ව්‍යාපෘති 40ක් ආරම්භ කරනවා. ඒ සදහා තවත් රුපියල් බිලියන 75ක් වෙන්කරනවා.