අය වැය 2021

මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය වැඩිකිරීමට ප්‍රතිපාදන

මිරිදිය මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය වැඩිකිරීමට රුපියල් මිලියන 150ක ප්‍රතිපාදන වෙන් කරනවා.

ලංකාවේ නොමැති මත්ස්‍යයින් ආනයනය කිරීමේ ක්‍රමවේදය සරළ කරනවා. ධීවර සංස්ථාව ලාභදායී මට්ටමට ගෙන ඒමට රුපියල් මිලියන 500ක ප්‍රතිපාදන වෙන් කරනවා.