අය වැය 2021

මාර්ග සංවර්ධනයට බිලියන 1300ක ආයෝජනයක්

කොළඹ හා තදාසන්න ප්‍රදේශවල දුම්රිය මාර්ග පුළුල් කිරීමටත්, කැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය සංවර්ධනය කරනවා.

මාර්ග සංවර්ධනය සදහා රුපියල් බිලියන 1300ක ආයෝජනයක් වසර තුනක් ඇතුළත සිදුකරනවා.

කුරුණෑගල හා දඹුල්ල අධිවේගී මාර්ගයත් පොතුහැර සිට දඹුල්ල කොටසත් ඉදිරිකිරීමට කටයුතු කරනවා. රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ගයේ පළමු කොටස ඉදිකරනවා.

මෙරින් ඩ්‍රයිව් මාර්ගය මොරටුව දක්වා දීර්ඝ කිරීමට සැළසුම් කර තිබෙනවා.