අතන මෙතන

මස්කෙළියල මානා පතනක ගිනි තැබීමක්

මස්කෙළිය බ්‍රවුන්ලෝ තේ වතුයායේ අංක 56 කොටසේ මාවුස්සාකැලේ ජලාශ මායිමේ
පිහිටි මානා පතනකට ඊයේ (04) ප.ව. 03.00 ට පමණ කරන ලද ගිනි තැබීමක් හේතුවෙන්
එම මානා පතනේ අක්කර 02 ක් පමණ සම්පූණයෙන් දැවී විනාශයට පත්ව තිබේ.

ප්‍රදේශයට පවතින දැඩි වියලි කාලගුණයත් සමග මාවුස්සාකැලේ ජලාශ මායිමේ පිහිටි
මෙම පතන් බිමට කිසියම් පිරිසක් විසින් ගිනි තබන්නට ඇති බවට මස්කෙළිය පොලීසිය සැක
කරයි.

 

විජිත බණ්ඩාර