අතන මෙතන

බලන්ගොඩ මන්නැවත්ත රක්ෂිතයේ ගින්නක්

බලන්ගොඩ ඉඔුල්පේ කිංචිගුනේ මන්නැවත්ත රක්ෂිතයේ (11) දහවල් ගින්නක් හටගෙන තිබුණි.

සමනල වැව පොලිසිය සහ ප්‍රදේශවාසීන් එක්ව ගින්න මැඩ පැවැත්විම සදහා උත්සාහ කළද ප්‍රදේශයට පවතින වියලි කාලගුණික තත්ත්වය සහ සුළං හේතුවෙන් දහවල් වන විටත් ගින්න ව්‍යප්ත වෙමින් පැවැතුණි.

අද (11) පස්වරු 1.00 පමණ වන විට ගින්න හේතුවෙන් රක්ෂියේ අක්කර තුනකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් විනාශ වු බව ප්‍රදේශවාසීන් පැවැසුහ.

බලන්ගොඩ එන් එස් ප්‍රියනන්දන