අය වැය 2021

පෞද්ගලික අංශයේ විශ්‍රාම ගැන්වීම් අවුරුදු 60ක් දක්වා දීර්ඝ කෙරේ

අනිවාර්යයෙන්ම විශ්‍රාම ගැනීමේ වයස රාජ්‍ය අංශයේ අවුරුදු 60ක් හා පෞද්ගලික අංශයේ 55ක් ලෙස නියම කර තිබෙනවා. පවත්වා ඉහළ ජීවිත අපේක්ෂා පාදක කරගෙන කාන්තා හා පිරිමි විශ්‍රාම ගන්නා වයස අවුරුදු 60ක් දක්වා දීර්ඝ කරනවා.