අය වැය 2021

පුනර්ජනනීය බලශක්තිය හරහා මෙගා වොට්1000ක් විදුලි බල පද්ධතියට

ලක්විජය බලාගාරයට මෙගාවොට් 300ක ගල් අගුරු බලාගාරයක් හා මෙගා වොට් 600ක එල්.එන්.ජී. බලාගාර දෙකක් ඉදිකරනවා.

පුනර්ජනනීය බලශක්තිය හරහා මෙගා වොටා 1000ක් විදුලි බල පද්ධතියට එකතු කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.