අය වැය 2021

නිවාස වෙළඳපොළ ආදායම් බඩුවලින් නිදහස්

නිත්‍ය නිවාස වෙළෙදපොළ දිරිගැන්වීම සදහා ආදායම් බදුවලින් නිදහස්.

7% ණය පොලියට සමෘද්ධි ව්‍යවසාන සදහා ණය ලබාදීමට කටයුතු කරනවා. දේපළ ආයෝජන භාරය නිත්‍ය නිවාස වෙළෙපොළ නියෝජනය දිරිමත් කිරීම සදහා ලාභාංශ බද්ධ නිදහස් කරනවා.