අය වැය 2021

නාවික විශ්වවිද්‍යාලයක් 2023ට පෙර

මාතර, දෙණියාය ප්‍රදේශයේ වරාය, නාවික, ගුවන් ඉංජිනේරු විෂය කේන්ද්‍ර කර ගත් තාක්ෂණය නාවික විශ්වවිද්‍යාලයක් 2023ට පෙර ඉදි කිරිමේ සැලසුමක් කරනවා.