අතන මෙතන

ජා-ඇල, කටුනායක හා සීදුවට හෙට පැය 18ක් ජලය නැහැ

නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් ජා-ඇල, කටුනායක සහ සීදුව නගර සභා බල ප්‍රදේශවලට හෙට (20) පැය 18ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.

ඒ අනුව හෙට (20) පෙරවරු 8.00 සිට ජා-ඇල, ඒකල, කඳාන, ආනියකන්ද, බටගම, තුඩැල්ල, නිවන්දම, මාඑළිය, කෙරවළපිටිය, මාටාගොඩ, වැලිසර, මාබෝල, ඇලපිටිය, දික්ඕවිට, උස්වැටිකෙයියාව, පමුණුගම සහ බෝපිටිය යන ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටවනු ඇති.

කැලණි ගඟ දකුණු ඉවුරේ ජල ව්‍යාපෘතියේ නළ පද්ධතියේ වැඩි දියුණු කිරීම මෙම ජලකප්පාදුවට හේතුව බව ජල සම්පාදන මණ්ඩලය සදහන් කළේය.