අය වැය 2021

කොවිඩ් ඇතුළු වසංගත රෝග නිරෝධායනයේදී රක්ෂණ ක්‍රමයක්

කොවිඩ් ඇතුළු වසංගත රෝග නිරෝධායනයේදී තාවකාලිකව අහිමි වන ජීවනෝපාය අවස්ථාවන්ට රැකවරණය වන පරිදි නව රක්ෂණ ක්‍රමයක් ඇති කිරීමට යෝජනා කරනවා.