අය වැය 2021

කොටස් වෙළඳපොළට බදු සහන

දේශීය සමාගම් කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ ලැයිස්තුගත කිරීම දිරි ගැන්වීම සඳහා 2021 – 12 – 31 පෙර ලැයිස්තුගත කරන සමාගම්වලට 50% ආදායම් බදු සහන ලබා දීමටත් ඉන් පසු වසර 3ක් සඳහා අදාළ සමාගම් 14%ක් ලෙස පවත්වා ගැනීමටත් යෝජනා කරනවා.

දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව ක්‍රියාත්මක කළ ආර්ථික සේවා ගාස්තු, ජාතිය ගොඩ නැගීමේ බද්ද වැනි බදුවලට අදාළ හිඟ බදු ගෙවන්නන්ගේ මූල්‍යමය හැකියාව පදනම් කර ගත් අවසන් හා පූර්ණ විසඳුමක් වශයෙන් සහන බදු ගෙවීමකට යටත්ව අදාළ ලිපිගොනු වසා දැමීමට යෝජනා කරනවා.