අය වැය 2021

කෘෂිකර්ම, සත්ත්ව හා ධීවර බදුවලින් නිදහස්

ඉදිරි වසර 5 තුළ කෘෂිකර්ම, සත්ත්ව හා ධීවර ක්ෂේත්‍රයන් ආදායම් බදුවලින් නිදහස් කරයි.