අය වැය 2021

කිරි ගොවියන්ට රුපියල් ලක්ෂ 5ක් දක්වා ණය

කිරි ගොවියන්ට නවීන තාක්ෂණ ඔස්සේ කිරි ලබාගැනීම සදහා කිරි ගොවීන් වෙනුවෙන් 7.5%ක පොලීය යටතේ රුපියල් ලක්ෂ 5ක් දක්වා ණය මුදලක් ලබාදීමට යෝජනා කරනවා.