අය වැය 2021

අඩු සහ මැදිරි ආදායම්ලාභීන්ට නව නිවාස 50,000ක්

අඩු සහ මැදිරි ආදායම් ලාභීන් සදහා නව නිවාස 50,000ක් – නිවාස මිලදී ගැනීම සදහා සහන පොලියට ණය යෝජනා ක්‍රමයක්.