අය වැය 2021

අක්කර 15,0000ක වන වගා කෙරේ

ගංගා වෙත අවිධිමත් අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම් නවතා දැමීමට කටයුතු කරනවා. අක්කර 15,0000ක වන වගා කරනවා.

තෝරාගත් ස්ථානවල වන වගා කරනවා. නීති විරෝධී කැලෑ විනාශ කිරීම් වැටලීමටත්, වනාන්තර නැවත වගා කිරීමටත් ගුවන් හමුදාවේ සහාය ලබාගන්නවා.