පලා පල

වියදම් පක්ෂය ඉහල යයි. රැකියා ස්ථානයේ උසස් නිලධාරීන්ගේ ප්‍රසාදයට ලක් වේ. සතුරු කරදර නිමාවට පත් වේ. අධ්‍යාපන කටයුතුවලට ශුභදායකයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවලින් ලාභ උපයා ගනී. ලැබීමට ඇති ණය මුදලක් හිමි වේ. පොළොව සම්බන්ධ කටයුතුවලින් වාසි ලැබේ.

අද ලග්න 7කට සුබයි

2021 සැප්තැම්බර් මස 24 වැනි සිකුරාදා
රාහු කාලය 10.32 සිට 12.03 දක්වා රාත්‍රී 10.33 සිට 12.03 දක්වා
ශුභ දිසාව- නැගෙනහිර, මරු සිටින දිසාව- ගිනිකොන
Read More »
වියදම් පක්ෂය ඉහල යයි. රැකියා ස්ථානයේ උසස් නිලධාරීන්ගේ ප්‍රසාදයට ලක් වේ. සතුරු කරදර නිමාවට පත් වේ. අධ්‍යාපන කටයුතුවලට ශුභදායකයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවලින් ලාභ උපයා ගනී. ලැබීමට ඇති ණය මුදලක් හිමි වේ. පොළොව සම්බන්ධ කටයුතුවලින් වාසි ලැබේ.

දුරදිග නොබැලීමෙන් පාඩු

2021 සැප්තැම්බර් මස 21 වැනි අඟහරුවාදා
රාහු කාලය දිවා 03.06 සිට 04.37 දක්වා රාත්‍රී 03.02 සිට 04.31 දක්වා
ශුභ දිසාව- උතුර, මරු සිටින දිසාව- බස්නාහිර
Read More »

අද ලග්න 7කට සුබයි

2021 සැප්තැම්බර් මස 16 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා  | රාහු කාලය දිවා 01.36 සිට 03.08 දක්වා රාත්‍රී 01.34 සිට 03.03 දක්වා
Read More »
1 6 7 8 9 10 17