පලා පල

අද දවස ඔබට කොහොමද?

2021 ඔක්තෝබර් මස 05 වැනි අඟහරුවාදා

රාහු කාලය දිවා 02.59 සිට 04.30 දක්වා රාත්‍රී 02.58 සිට 04.28 දක්වා

ශුභ දිසාව- නැගෙනහිර, මරු සිටින දිසාව- බස්නාහිර

Read More »

අද දවස ඔබට කොහොමද?

2021 ඔක්තෝබර් මස 01 වැනි සිකුරාදා

රාහු කාලය දිවා 10.29 සිට 12.00 දක්වා රාත්‍රී 10.30 සිට 12.01 දක්වා

ශුභ දිසාව- උතුර, මරු සිටින දිසාව- ගිනිකොන
Read More »
වියදම් පක්ෂය ඉහල යයි. රැකියා ස්ථානයේ උසස් නිලධාරීන්ගේ ප්‍රසාදයට ලක් වේ. සතුරු කරදර නිමාවට පත් වේ. අධ්‍යාපන කටයුතුවලට ශුභදායකයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවලින් ලාභ උපයා ගනී. ලැබීමට ඇති ණය මුදලක් හිමි වේ. පොළොව සම්බන්ධ කටයුතුවලින් වාසි ලැබේ.

අද ලග්න 7කට සුබයි

2021 සැප්තැම්බර් මස 24 වැනි සිකුරාදා
රාහු කාලය 10.32 සිට 12.03 දක්වා රාත්‍රී 10.33 සිට 12.03 දක්වා
ශුභ දිසාව- නැගෙනහිර, මරු සිටින දිසාව- ගිනිකොන
Read More »