පලා පල

අද දවසේ ඔබේ ලග්නයට කොහොමද

2021 නොවැම්බර් මස 09 වැනි අඟහරුවාදා
රාහු කාලය දිවා 02.51 සිට 04.20 දක්වා රාත්‍රී 02.56 සිට 04.28 දක්වා
ශුභ දිසාව- නැගෙනහිර, මරු සිටින දිසාව- බස්නාහිර
Read More »