ප්‍රධාන පුවත

ජනපති උපදේශක කණ්ඩායමක් පත් කරයි

ජනපති උපදේශක කණ්ඩායමක් පත් කරයි

බහුපාර්ශවික කටයුතු සහ ණය තිරසරභාවය පිළිබඳ ජනාධිපති උපදේශක කණ්ඩායමේ සාමාජිකයන් ලෙස මූල්‍ය සහ ආර්ථික විද්‍යා විශේෂඥ කණ්ඩායමක් පත්කර තිබේ.
Read More »
හෙට විදුලිය කැපෙන්නේ මෙහෙමයි

හෙට විදුලිය කැපෙන්නේ මෙහෙමයි

පවතින විදුලි අර්බුදය හේතුවෙන් කොළඹ ප්‍රමුඛතා ප්‍රදේශය හැර සෙසු සෑම කලාපයක් සඳහාම හෙට (05) පැය 06යි විනාඩි 30ක කාලයක් විදුලි කප්පාදුව සිදුකෙරෙනු ඇත.
Read More »
1 5 6 7 8 9 44