ප්‍රධාන පුවත

අද විදුලිය කැපෙන හැටි

අද විදුලිය කැපෙන හැටි

අද (21) දිනයේ පැය 3යි මිනිත්තු 20කාලයක විදුලි කප්පාදුවක් සිදුකිරීම සඳහා මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විදුලි බල මණ්ඩලය වෙත අවසර ලබා දී තිබේ.
Read More »
1 3 4 5 6 7 43