ගැබිණි මව්වරුන්ට දැනුම්දීමක්

ගර්භණී සහ පසු ප්‍රසව මව්වරුන්ට පවත්නා අසනීප තත්වයන් පවත්නා විට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු නොවීම නිසා' අවාසනාවන්ත සිදුවීම් කොහිපයක් වාර්තාවන බව පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශය
Read More »
1 2 3 5