ගමේ රහට කාලා බලං….

සංකර කොළඹ රටේ අපේ ජීවිතේ කොහොම ගත කලත් බඩේ ගින්දරට අපි හොයන්නෙ කටේ රහට සප්පායම් වෙන්න පුළුවන් තැනක්. ගමේ රහට ගමේ කෑම කියලා අනන්තවත් කෑම කඩ තිබුණත් ඒ වලින් අපට ලැබෙන්නෙ තුනපහ ටිකක් එහා මෙහා කරපු රතු බතක් විතරයි. අපි මේ කියන්න යන්නෙ කෑම විතරක්ම නෙමෙයි කෑම ගන්න වාඩිවෙන තැනෙ[…]

Read More »