අය වැය 2021

ස්වයං රැකියා දායක විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් හදුන්වාදීමට කටයුතු කෙරේ

ස්වයං රැකියා, ඇගළුම්, සංචාරක, වැවිලි ඇතුළු ක්ෂේත්‍ර රාශියක සේවකයන් වෙනුවෙන් දායක විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් හදුන්වාදීමට කටයුතු කරනවා.

අනිවාර්යයෙන්ම විශ්‍රාම ගැනීමේ වයස රාජ්‍ය අංශයේ අවුරුදු 60ක් හා පෞද්ගලික අංශයේ 55ක් ලෙස නියම කර තිබෙනවා. පවත්වා ඉහළ ජීවිත අපේක්ෂා පාදක කරගෙන කාන්තා හා පිරිමි විශ්‍රාම ගන්නා වයස අවුරුදු 60ක් දක්වා දීර්ඝ කරනවා.