අතන මෙතන

සබරගමුවේ පළමු ශ්‍රේණියට ඇතුලත් වන සෑම දරැවකුටම පලතුරැ පැළයක්

සබරගමුව පළාත තුල 2020 වර්ෂයේදී පළමු ශ්‍රේණියට ඇතුලත් වන සෑම දරැවෙක් සදහාම ලංකා බැංකුවේ අනුග්‍රහය ඇතිව පලතුරැ පැළය බැගින් ලබාදීමට පියවර ගෙන ඇතැයි සබරගමුව පළාත් අධයාපන අධ්‍යක්ෂ සේපාල කුරැප්පුආරච්චි මහතා පැවසීය.

මෙවර පාසලට පැමිණෙන සියළු නවක දරැවන්ට දෙවන ශ්‍රේණියේ දරැවන් විසින් පලතුරැ පැලයක් ලබාදීමෙන් පිළිගැනීමට නියමිත අතර .මෙම වැඩ සටහන යටතේ සබරගමුව පළාත තුල පලතුරැ පැළ 36000ක් රෝපනය කිරීමට නියමිතව ඇත.

පලතුරැ පැළ පාසල තුල රෝපනය කල හැකිවන අතර ඉඩකඩ ප්‍රමානවත් නොවන විට ඉතිරි පැළ නිවාස,මාර්ග,පොදු ස්ථාන ආශ්‍රිතව සිටුවීම සිදු කල යුතුව ඇත. මේ සදහා ගුරැවරැන්, දෙමව්පියන්,ආදි ශිෂ්‍ය සංගම්,පරිසර සංවිධාන, රාජ්‍ය ආයතන සහා ලබා ගත හැකිය.

මෙම වැඩ සටහන 2020 පලමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුලත් කර ගන්නා ජනවාරි 16 වෙනි දින සබරගමුව පළාත තුල ක්‍රියාත්මකවේ. . මෙයට සමගාමීව ලංකා බැංකුව මගින් සියලු දරැවන් සදහා රැපියල් 250/ක් තැම්පත් කර ගිණුමක් ආරම්භ කරදීමටද පියවර ගෙන ඇත.

නිමල් වසන්ත-වරකාපොළ