අතන මෙතන

විපක්ෂ නායක මහින්ද අද දුම්රියෙන් බෙලිඅත්තට

බෙලිඅත්ත දක්වා ඉදිකර ජනතා අයිතියට පත්කළ නව දුම්රිය මාර්ගයේ විපක්ෂනායක මහින්ද රාජපක්ෂ අද (10) නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්වෙන බව විපක්ෂනායක කාර්යාලය පවසයි.

අද පස්වරු 5.00ට විපක්ෂනායකවරයා මාතර සිට බෙලිඅත්ත දක්වා දුම්රියෙන් ගමන් කිරීමට නියමිතව තිබේ.