ගොසිප්

විග්නේෂ්වරන් දමිළ සිනමාවේ සුපිරි තරුව රැජිනි කාන්ත් හමුවෙයි

උතුරු පළාත් හිටපු මහ ඇමති සී වි විග්නේෂ්වරන් දමිළ සිනමාවේ සුපිරි තරුව රැජිනි කාන්ත් හමුව වී ඇති බවට වාර්තා වෙයි.

එහිදී රැජිනි කාන්ත් සමඟ ඔහු ලංකාවේ වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳවද කතාබහ කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.