වැලිගම තරුණයෙක් කොවිඩ් වෛරසය නසන යන්ත්‍රයක් සදයි

Continue reading වැලිගම තරුණයෙක් කොවිඩ් වෛරසය නසන යන්ත්‍රයක් සදයි