අතන මෙතන

වයඹ ඇළ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ වැඩ නැවත ඇරැඹේ

කොරෝනා ව්‍යවසයත් සමග තාවකාලිකව ඉදිකිරීම් නවතා දැමූ වයඹ ඇළ මහවැලි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යළි ආරම්භ කර ඇත.

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ වෑමැඬිල්ල ජලාශයේ සිට වයඹ පළාතේ කුරුණෑගල සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කවල වගාවට සහ පානීය ජල අවශ්‍යතාව ඉහළ නැංවීමට ජලය සැපයීම මෙම ව්‍යාපෘතියෙන් සිදුකෙරෙනු ඇත.

මහවැලි ජල සුරක්ෂිතතා ආයෝජන ව්‍යාපෘතිය වයඹ ඇළ ඉදිකිරීම් සිදුකරයි.

ශ්‍රී ලංකා රජය සහ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව රුපියල් මිලියන 44,000ක් ව්‍යාපෘතිය සඳහා වැය කරන බව ව්‍යාපෘතියේ සංනිවේදන විශේෂඥ කලණ දම්පිය විජේතිලක කියයි.

වයඹ පළාතේ වැව් 300ක් මහවැලි ජලය සැපයීම, හෙක්ටයාර් 13000ක් වගාවට අවශ්‍ය ජලය සැපයීම සහ පවුල් 40,000කට පානීය ජලය සහ දෛනික ජල අවශ්‍යතා සැපයීම ව්‍යාපෘතිය අවසන් කිරීමෙන් පසුව සිදුවන බව ඔහු පවසයි.

සුනිල් රූපසිංහ