අතන මෙතන

රුහුණු සරසවි සිසුන් පරිසරය සුරැකීමේ ව්‍යාපෘතියක

රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයේ ධීවර හා සාගර විද්‍යා තාක්ෂණ පීඨයේ සිසු,සිසුවියන් ඇතුළු පිරිසක් මාතර වෙරළ තීරය පිරිසුදු කිරීමේ ව්‍යාපාතීයක පසුගිය දා නිරත වූහ.

මෙම පීඨයේ ආචාර්යවරුන් හා අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලවල සාමාජික,සාමාජිකයන් පිරිසක් ද මෙම කාර්යය සදහා දායකත්වය ලබා දුන්හ.

මාතර වෙරළ තීරයේ බෝතල්,ටින්,මෙන්ම විවිධ අපද්‍රව්‍ය ද මෙහි දමා යාම හේතුවෙන් අපිරිසුදු තත්වයක පැවතුණි.

මෙහි එකතු කරන ලද කැළිසකල මාතර මහ නගර සභාවට ලබාදීමට පියවර ගෙන තිබුණු අතර ජනතාවට ආදර්ශයක් ලබා දෙමින් අපද්‍රව්‍ය නිසිපරිදි බැහැර කිරීමට පියවර ගෙන තිබීම ප්‍රසංසනීය බව ප්‍රදේශවාසීන් පෙන්වා දෙති.

 

මහින්ද තැළිකෝරාලගේ