ගොසිප්

යුරේනි නොෂිකා අඩනිරුවත් විලාසිතාවක් නිසා යළිත් කරළියට

යුරේනි අඩනිරුවත් වෙයි

යුරේනි නොෂිකා කියන්නේ නිරන්තරයෙන්ම කතාබහට ලක් වෙන චරිතයක්.

විලාසිතා නිසාමයි යුරේනි සමාජ මාධ්‍යවල කතාබහට ලක් වෙන්නේ. අඩනිරුවතින් කැමරාව ඉදිරියට ආ යුරේනිගේ අලුත්ම විලාසිතාවේ ඡායාරූප පහතින්