අතන මෙතන

මිනිපේ යෝධ ඇළ සංවර්ධන කටයුතු යළි අරඹයි

හෙක්ටයාර් හත්දහස් පන්සියයකට මහවැලි ජලය සැපයෙන මිනිපේ යෝධ ඇළ සහ මිනිපේ අමුණ සංවර්ධනය කිරීම යළි ආරම්භ කර ඇත.

කොවිඩ් 19 වසංගතය නිසා ඉදි කිරීම් තාවකාලිකව නවතා තිබිණි. රුපියල් මිලියන හාරදහසක් මෙම සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා වැය කෙරෙන බව මහවැලි ජල සුරක්‍ෂිතතා ආයෝජන වැඩ සටහනේ සංනිවේදන විශේෂඥ කළණ දම්පිය විජේතිලක පැවැසීය.

වසර හැටකට පමණ පසුව සම්පූර්ණ සංවර්ධනයක් සිදු කෙරෙන මිනිපේ ගොවි ව්‍යාපාරයට ජලය සැපයෙන මිනිපේ අමුණ සහ යෝධ ඇළ ගොවි ව්‍යාපාරයට යල මහ දෙකන්නයේ ජලය සපයමින් සංවර්ධනය කෙරේ.

රන්ටැඹේ ජලාශයෙන් ජල විදුලිය නිෂ්පාදනය කර මහවැලි ගඟට මුදා හැරෙන ජලය මිනිපේ අමුණ හරහා ගොවි ව්‍යාපාරයට සපයයි.

ජල කාර්යක්‍ෂමතාවය ඉහළ නැංවීම යල මහ දෙකන්නයේ හිඟයකින් තොරව ජලය සැපයීම භූගත ජලධාරිත්වය ඉහළ නැංවීම වැව් පද්ධතිය මහවැලි ජලයෙන් පෝෂණය කිරීම මෙහි අරමුණ බව කළණ දම්පිය විජේතිලක පැවැසීය.

 

සුනිල් රූපසිංහ